Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) spletnega mesta superduper.si, ki je v lasti SUPERDUPER, Aljaž Daković s.p. (v nadaljevanju ponudnik) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Podatki o ponudniku

Naziv: SUPERDUPER, Aljaž Daković s.p.

Naslov: Krpanova ulica 9, 2000 Maribor

Matična številka: 8070644000

Davčna številka: 19841507

IBAN: SI56 6100 0001 8088 131, Delavska hranilnica d.d. (SWIFT: HDELSI22)

Spletno mesto: superduper.si

Spletna pošta: info@superduper.si

Tehnična pomoč in podpora: podpora@superduper.si

Telefon: +386 (0)8 201 03 96

Vpis v poslovni register Slovenije:
14. 10. 2017 | Dejavnost TSmedia: Računalništvo in informatika | SKD: J62.010 – Računalniško programiranje
Vpis v poslovni register Slovenija št.: 0106-82-20171016-002739, dne 16.10.2017

.center (SPLET.center) je blagovna znamka podjetja SUPERDUPER, Aljaž Daković s.p.

Osnovne določbe

Storitve ponudnika obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod storitveno znamko .center in so opredeljene na spletnih straneh ponudnika (v nadaljevanju storitve).

Naročilo: izmenjava storitve za plačilo.

Pogodbeno razmerje: naročilo storitve predstavlja začetek pogodbenega razmerja med naročnikom in ponudnikom. 

Naročnik storitev ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ponudnika ali na kakšen drug pisni način naročila storitve ponudnika (v nadaljevanju naročnik).

Uporabnik storitev ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve ponudnika (v nadaljevanju uporabnik).

Najemnik storitev ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve ponudnika in zanje plačuje mesečno ali letno naročnino (v nadaljevanju najemnik).

Stranka ponudnika je vsak naročnik ali uporabnik ali najemnik storitev ponudnika (v nadaljevanju naročnik).

Naročnika (fizično ali pravno osebo) zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku naročila (oddaje spletnega naročila).

Pooblaščeni uporabnik je vsaka oseba, ki jo naročnik ponudnika pooblasti za upravljanje z računom storitev ponudnika. Pooblaščeni uporabnik je lahko administrator računa in/ali urednik vsebin.

Nakupovalec je oseba, ki na spletnih straneh, ki so ustvarjene preko storitev ponudnika, nakupuje izdelke in/ali storitve (v nadaljevanju nakupovalec).

Obrazec je obrazec za kreiranje računa storitev ponudnika. Vstopna koda so parametri, potrebni za uspešno prijavo v storitve ponudnika. Ta pojem združuje: e-poštni naslov in geslo za vstop v administratorski vmesnik.

Imetnik vstopne kode je fizična oseba, ki uporablja storitve ponudnika kot uporabnik. Če gre za pravno osebo, je imetnik vstopne kode tista fizična oseba, ki jo pravna oseba pooblasti za uporabo storitev ponudnika. Šteje se, da je zakoniti zastopnik pravne osebe vedno tudi uporabnik.

Naročnina na storitve ponudnika je mesečno ali letno nadomestilo, ki ga v skladu s splošnimi pogoji in uporabe storitev naročnik plačuje ponudniku za uporabo storitev ponudnika (v nadaljevanju naročnina).

Cenik storitev ponudnika je vsakokrat veljaven cenik storitev, ki se tržijo pod ponudnikovo storitveno znamko in so opredeljene na spletnih straneh ponudnika (v nadaljevanju cenik)

Domača spletna stran ponudnika je superduper.si (v nadaljevanju domača stran).

Obdelovalec osebnih podatkov je SUPERDUPER, Aljaž Daković s.p..

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je SUPERDUPER, Aljaž Daković s.p..

Ponudnik tehnološke podpore spletnega mesta je SUPERDUPER, Aljaž Daković s.p..

Storitve opredeljujejo naslednji, za vse naročnike zavezujoči splošni pogoji in uporabe storitev.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko domače strani naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in stranka skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila te pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Za vsa določila, ki niso urejena s splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

Z uporabo domače strani vsak uporabnik izkaže in potrdi, da je seznanjen s splošnimi pogoji in se z njimi v celoti strinja.

Ponudnik in naročnik se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje pristojno sodišče v Mariboru.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe določil splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila naročnika, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na domači strani, če v 15 dneh po objavi sprememb stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

Splošne določbe

Naročnik storitev mora hkrati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • navesti mora resnične podatke in
 • sprejeti mora splošne pogoje in
 • potrditi mora svojo istovetnost in
 • star mora biti najmanj 18 let, če gre za fizično osebo, oziroma zakoniti zastopnik pravne osebe ali s strani pravne osebe pooblaščen za uporabo storitev, če gre za pravno osebo in
 • z vstopnimi podatki mora poslovati korektno.


Naročnik mora dodatno k pogojem iz prvega odstavka izpolnjevati tudi pogoj, da redno poravnava vse obveznosti do ponudnika.

Pooblaščeni uporabnik storitev mora dodatno, k pogojem iz prvega odstavka izpolnjevati hkrati še pogoj, da ima pooblastilo naročnika za upravljanje z računom storitev.

Z izdajo gesla za vstop v administratorski vmesnik je naročniku omogočena uporaba storitev in je podvržena pravilom določenim z navodili za uporabo storitev, navodili tehničnega osebja ponudnika in splošno dobro poslovno prakso uporabe spletnih storitev.

Naročnik mora vstopno kodo varovati s skrbnostjo dobrega gospodarja, tako da je onemogočeno, da bi vstopna koda prišla v posest tretjih oseb.

Naročnik ne sme vstopne kode prenesti na tretjo osebo.

Vse nevarnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z zlorabo, pozabo, izgubo oziroma odtujitvijo vstopne kode ali njenega dela nosi naročnik sam.

Ponudnik v najkrajšem možnem času in ne kasneje kot v 24 urah naročniku avtomatično začasno onemogoči uporabo storitev v naslednjih primerih:

 • če je 10 krat zaporedoma poskušan vstop v storitve z napačnim geslom za vstop v administratorski vmesnik,
 • če je prijavljena zloraba, pozabitev, izguba, kraja ali nepooblaščen dostop do gesla za vstop v administratorski vmesnik,
 • če obstajajo razlogi za sum o možnosti zlorabe ali nepooblaščenem dostopu do Storitev.


Po prenehanju začasne ustavitve lahko ponudnik naročniku za nadaljevanje uporabe storitve izda novo geslo za vstop v administratorski vmesnik.

Uporaba storitev, ki ni v skladu s splošnimi pogoji, navodili za uporabo storitev, navodili tehničnega osebja ponudnika in splošno dobro poslovno prakso uporabe storitev, se šteje za zlorabo storitev in je strogo prepovedana.

Za zlorabo storitev se šteje predvsem:

 • vdor in poskus vdora v storitve,
 • poskus povzročitve škode in povzročitev škode na storitvah,
 • branje sistemskih datotek storitev, tudi če so te dostopne,
  oškodovanje strank ali ponudnika ter poskus oškodovanja,
 • sum goljufije ali drugega nezakonitega dejanja,
  uporaba storitev za drugačen namen kot je določen s splošnimi pogoji (npr. za oddajanje spletnih strani naprej tretjim osebam, ipd..),
 • objava vsebin, ki so v nasprotju s predpisi Evropske Unije ter splošno sprejetimi moralnimi stališči v družbi,
 • objava nasilnih, obrekljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali kakorkoli za javnost spornih vsebin,
 • objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene protizakonitemu uničenju ali vlomu v druge sisteme (npr. virus, rootkit, exploit, ipd.),
 • objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene katerikoli drugi dejavnosti, ki je v nasprotju z namenom storitve (npr. razni irc roboti, warez, ipd.),
 • objava ali namestitev vsebin, ki bi lahko kakorkoli škodovala dobremu imenu in/ali finančni stabilnosti ponudnika,
 • pošiljanje nadležne elektronske pošte (SPAM) in masovnih oglasnih sporočil, ki v naslovu ali telesu sporočila ali v
 • priponki vsebuje navedbo elektronskega naslova ali domeno, ki vključuje besedo “.center” ali, če je ta beseda vključena v besedilo v naslovu ali telesu sporočila ali se nahaja v priponki.


Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi storitev iz kateregakoli razloga, brez opozorila. 

Ponudnik si pridržuje tudi pravico, da zavrne storitve vsakomur, iz kateregakoli razloga v vsakem trenutku. Uporaba storitev je na lastno odgovornost. 

Ponudnik ne jamči, da bodo storitve neprekinjene, pravočasne, varne ali brez napak. 

Ponudnik ne jamči, da bodo rezultati, ki se lahko dobijo iz uporabe storitev točni in zanesljivi.

Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve so odvisne od splošnega delovanja omrežja Internet. Na strani strežnikov ponudnika in njihove priključitve v internet bo ponudnik naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se zavezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika in s tem izpad delovanja storitev najmanjša. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 3 ur, bo stranka obveščena preko elektronske pošte.

Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke. Med te spadajo popravki, čigar zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih ponudnika.

V primeru kakršnegakoli dejanja naročnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja splošnih pogojev, ima ponudnik pravico naročniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo naročnik s tem posegom lahko utrpel.

Ponudnik lahko od naročnika zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršenkoli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za ponudnika ali v nasprotju s splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasno ukinitev paketa.

Izključitev odgovornosti ponudnika

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika.

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev.

Ponudnik ni odgovoren za vsebino (podatki, grafika, fotografije in povezave) in aktivnosti, ki jih naročnik vnese v storitve.

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oziroma kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Ponudnik se zavezuje, da bo izdeloval varnostne kopije podatkov, vendar ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube. Na zahtevo naročnika, lahko delovne podatke iz podatkovne baze varnostno prenese k tretjim osebam, pod pogoji ponudnika.

Pravice in obveznosti stranke

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

Stranka se strinja, da bo upoštevala predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljala na spletnih mestih – storitvah, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

Stranka se strinja, da bo periodično obiskovala domačo stran in bo tako seznanjena z morebitnimi spremembami.

Stranka se strinja, da bo periodično obiskovala svoj uporabniški profil na domači strani ponudnika in bo tako seznanjena z morebitnimi novostmi in posodobitvami storitve. Navodila in tehnična pomoč ter podpora so stranki prav tako dostopni v uporabniškem profilu na domači strani ponudnika.

Ureditev medsebojnih razmerij med nakupovalcem in ponudnikom

Vse cene na domači strani so v eurih (€) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost, saj nismo zavezanci za DDV, razen v primerih, ko je določeno drugače. V kolikor določena specifična Storitev ni navedena na domači strani, jo lahko Naročnik dobi po pisnem zahtevku.

Cenik storitev je vedno objavljen na spletnem mestu ponudnika in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnem mestu. Ponudnik ne bo odgovoren naročniku niti kateri koli tretji osebi za popravke, spremembe cen ali opustitev storitev.

Izdaja računa

Ponudnik vse račune izstavlja v elektronski obliki na kontaktni naslov elektronske pošte naročnika. Tako izstavljeni računi ponudnika so veljavni s faksimilom podpisa odgovorne osebe ponudnika oziroma podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom.

Ponudnik po naročilu naročenih storitev naročniku pošlje račun. Na računu so razčlenjeni cena in vsi stroški v zvezi z naročilom. Naročnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila.

Valuta za plačilo računa je 8 dni in datum plačila je razviden na izstavljenem računu. 

Če naročnik ne plača računa v roku, mu bo ponudnik zaračunal zakonite zamudne obresti. Obresti mora naročnik plačati v 8 dneh od datuma izstavitve računa.

Storitve, ki imajo naravo najema se plačujejo mesečno ali letno, na podlagi izstavljenega računa ponudnika v enakih mesečnih ali letnih intervalih.

Ponudnik si pridržuje pravico, da po predhodnem pisnem obvestilu, ukine storitev naročniku, če ta ne plača opravljenih storitev iz te pogodbe v roku 14 dni od datuma zapadlosti računa in prejemu pisnega opomina. Storitev bo ponovno vzpostavljena, ko bo naročnik poravnal vse zapadle obveznosti. Morebitne stroške ponovne vzpostavitve nosi naročnik.

Označitev referenc in pospeševanje prodaje

Naročnik s sprejemom splošnih pogojev izrecno soglaša:

 • da sme ponudnik Storitve označiti s storitveno znamko SUPERDUPER in .center (“Narejeno s SPLET.center”,  ipd.), ki lahko vključuje tudi povezavo do domače strani (“hyperlink”). Odstranitev te povezave je stvar individualnega dogovora med ponudnikom in naročnikom,
 • da sme ponudnik na domači strani, v svoji predstavitveni mapi ter v drugih promocijskih in marketinških gradivih navajati naročnika, logotip naročnika, storitev in logotip storitve s povezavo do storitve kot referenco.

Konkurenca in varovanje podatkov

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še 3 leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja. Ponudnik se zavezuje, da podatke naročnika ne bo posredoval tretjim osebam, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju naročnika.

Varstvo osebnih podatkov

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

Ponudnik je na podlagi pogojev upravičen do zbiranja, vodenja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov naročnika. Ponudnik osebne podatke naročnika, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje izključno za namene lastnega poslovanja in jih v nobeni obliki ne posreduje drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen če tako določa zakon oziroma te podatke zahteva pristojen državni organ z dokončno odločbo, izdano pri izvajanju svojih zakonitih nalog. Ponudnik na podlagi teh splošnih pogojev zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke o naročniku:

 • ime in priimek imetnika vstopne kode,
 • ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca pravne osebe,
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
 • kontaktno telefonsko številko,
 • kontaktno številko mobilnega ali stacionarnega telefona,
 • geslo za vstop v administratorski vmesnik v šifrirani obliki,
 • druge podatke, ki jih naročnik prostovoljno vpiše v obrazec,
 • druge podatke, ki jih naročnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.


Za pravilnost, popolnost in ažurnost teh podatkov je odgovoren naročnik.

Osebne podatke o nakupovalcu, ki jih obdeluje naročnik, ponudnik obdeluje kot njegov pogodbeni obdelovalec na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki jo sklene z naročnikom. Za pravilnost, popolnost in ažurnost teh podatkov je odgovoren naročnik.

Podatke uporabnikov in nakupovalcev ponudnik hrani in varuje na primeren način, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih posredovanj teh podatkov nepooblaščenim osebam.

Vsakemu uporabniku (in nakupovalcu) je ob začetku vsakokratne uporabe storitve dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”). Strežniki ponudnika samodejno zbirajo podatke o tem kako uporabnik in nakupovalec uporabljata storitve ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki ponudnika shranjujejo informacije o uporabi storitve, statistične podatke in IP številke uporabnika in nakupovalca. Podatke o uporabi storitve s strani nakupovalcev lahko ponudnik uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljšanju uporabniške izkušnje in razvoju orodij za Stranko za pomoč pri trženju izdelkov in/ali storitev preko storitev.

Posredno lahko ponudnik na osebni računalnik uporabnika in nakupovalca shrani tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mest v anonimni obliki. Z zunanjo storitvijo Google Analytics upravlja Google Inc., zato v tem delu velja Pravilnik o zasebnosti Google, ki je dostopen tukaj.

V skladu s 157. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 109/2012 – ZEKom-1) poteka dodeljevanje in shranjevanje piškotkov na podlagi privolitve uporabnika (oz. nakupovalca), ki je dana z začetkom vsakokratne uporabe storitve.

Ponudnik omogoča uporabniku ustrezne rešitve za obveščanje obiskovalcev storitev v sistemu ponudnika glede dodeljevanja, shranjevanja, dovoljevanja in nastavljanja piškotkov, vendar samo v okviru obstoječe funkcionalnosti storitev.

V primerih, ko uporabnik storitvi sam doda lastni “javascript” in/ali “widget” in/ali njeno kontrolo prek “plugina”, funkcionalnost iz prejšnjega odstavka za te dodatke ni omogočena in je uporabnik v tem delu sam odgovoren za obveščanje glede piškotkov.

Več o varovanju osebnih podatkov najdete v Politiki zasebnosti.

Naročnina (Paketi, ki zajemajo najem)

Naročnina je fiksni mesečni ali letni znesek, glede na izbrani plan in dodatke. Naročnina se zmeraj zaračuna za prihodnje obdobje uporabe. Izračun naročnine je določen s cenikom. 

Cenik je objavljen na domači strani in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na domači strani. 

Ponudnik lahko z naročnikom sklene individualni dogovor glede višine ali izračuna naročnine, ki ni vezan na cenik.

Naročnik se obvezuje, da bo ponudniku plačeval storitve v roku 8 dni od izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun ponudnika. V primeru neplačila po 20 dneh ima ponudnik pravico naročniku, po predhodnem obvestilu, takoj prekiniti dobavo vseh storitev. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

Naročniško razmerje se lahko prenese na tretjo osebo v naslednjih primerih:

 • najemnik, ki je fizična oseba, lahko prenese naročniško razmerje na člana družine ali drugo osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu,
 • če najemnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik naročnika,
 • če najemnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine oziroma skupnega gospodinjstva oziroma na njegovega zakonitega dediča.


O teh dogodkih mora biti ponudnik obveščen v roku 15 dni po spremembi.

Ponudnik si pridržuje pravico enostransko spremeniti višino naročnine in/ali obseg storitev, katerih uporaba je krita s plačevanjem naročnine. Spremembe vstopijo v veljavo z naslednjim obračunskim obdobjem.

Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru sprememb iz prejšnjega odstavka, o tem najmanj 15 dni pred začetkom veljave sprememb obvestil stranko na v obrazcu navedeni kontaktni naslov elektronske pošte.

Naročnik, ki se s spremembami iz prvega odstavka tega člena ne strinja, mora v roku osmih dni od dne, ko je ponudnik poslal obvestilo o spremembi iz prejšnjega odstavka, odpovedati uporabo storitev, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da naročnik te spremembe sprejema.

Naročnina je sklenjena za nedoločen čas, oziroma do prekinitve in najmanj za tri (3) mesece.

Gostovanje spletnega mesta je mogoče le na strežnikih ponudnika. Stranka lahko domeno prenese k drugemu ponudniku gostovanja, podatki o spletnem mestu pa se izbrišejo in jih ni dovoljeno prenesti na drug strežnik oz. računalnik.

Vtičniki in licenčni ključi

Storitve, ki za svoje delovanje potrebujejo licenčni ključ, se sme uporabiti samo na eni domeni.

Licenčni ključ se lahko prenese na novo domeno. Stranka spremembo naredi v svojem v uporabniškem profilu, tako da odstrani trenutno aktivno domeno, licenčni ključ bo prenehal delovati na stari domeni in stranka ga lahko aktivira na novi domeni.

V primeru kraje licenčnega ključa, nepooblaščenega kopiranja vtičnika na drugo spletno trgovino ali ponovne uporabe vtičnika na drugi domeni, bo ponudnik posredoval obvestilo o prekinitvi licenčnega ključa stranki.

Nespoštovanje in nedelovanje v skladu s tem pogoji pomeni kršitev dogovora in posledično tudi preklic dovoljenja do uporabe storitve. Ponudnik si pridržuje pravico do preklica licenčnega ključa.

Posodobitve vtičnikov in podpora

Posodobitve vtičnikov in podpora so na voljo vsem strankam, ki imajo aktivne in veljavne licenčne ključe.

Podpora in posodobitve za vtičnike so na voljo dokler je ponudnik v aktivnem razvoju. V kolikor se zgodi karkoli od spodaj naštetega, ponudnik ni več odgovorna za zagotavljanje podpore ali posodobitev vtičnikov:

 • vtičniki niso več aktivno v razvoju pod okriljem podjetja SUPERDUPER, Aljaž Daković s.p.
 • WordPress ali WordPress Woocommerce platforma ni več v aktivnem razvoju.


Ponudnik si bo prizadeval, da bo nudil najboljšo možno podporo, kljub temu pa ne zagotavlja, da bo odgovorili ali rešili podporni zahtevek v časovnem ali vsebinskem okvirju, ki bo 100% zadovoljil pričakovanja stranke.

Posodobitve in podpora so na voljo le tistim strankam, ki so bili prvotni kupci licenčnega ključa.

Tehnična podpora in izvedba storitev zaradi nepravilne uporabe, poseganja v kodo vtičnika, sprememb opravljenih na spletnem mestu ali strežniku, kjer gostuje in ostalih različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na pravilno delovanje vtičniku, sta plačljivi po ceniku, razen email podpora.

Masovno pošiljanje elektronske pošte in pošiljanje nezaželenih sporočil

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso izrecno odobrili, je prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje Pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave Storitev.

Pošiljanje sporočil večim naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to izrecno želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na t.i. poštno listo.

Ponudnik lahko zavrne ali časovno odloži pošiljanje večjega števila elektronskih sporočil, ki imajo naravno masovne pošte. Ponudnik si pridržuje pravico, da pošiljanje obvestil kadarkoli prekine v kolikor smatra, da pošiljanje lahko povzroči posredno ali neposredno poslovno škodo tretjim osebam.

Registracija domen

Registracije .si, .eu in .com domen, ki jih opravlja ponudnik so podvržene pravilom in postopkom, ki so določeni v Splošnih pogojih javnega zavoda Arnes (register .si, .eu, .com domen). Zato si ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in splošnih pogojev brez predhodnega obvestila.

V primeru naročila mednarodnih domen se naročnik strinja, da se v skladu s pravili registracije domen njegovi podatki posredujejo mednarodnemu registrarju in objavijo v bazi podatkov WHOIS.

Odzivni čas, nujnost del in dodatki cene

Naročnikom je ob delavnikih med 9:00 in 15:00 uro na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte podpora@superduper.si. Ponudnik je dolžan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na podpora@superduper.si iz kontaktne elektronke pošte naročnika, ki jo je navedla ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta stranke). Ponudnik ni dolžan upoštevati zahtevke prejete preko telefonskih pogovorov ali drugih komunikacijskih kanalov.

Kot odzivni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja. Morebitna oznaka nujnosti izvedbe dela mora biti izrecno določena že v naslovu elektronskega sporočila poslanega na službo za podporo na podpora@superduper.si. Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti “Navadno”. Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 4 do 7 delovnih dni. 

Dela se obračunajo skladno z veljavnim cenikom. Dela, ki so opredeljena s strani stranke izrecno kot nujna, se začnejo izvajat že naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 15:00 ure tekočega dne, da se prične njegovo izvajanje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene storitev. Dela, opredeljena z oznako “zelo nujno”, se pričnejo izvajati najkasneje v roku 24 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% na veljavne cene. Za Storitve izven delovnega časa (po 15 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.

Izvedba podpornih storitev, ki ni zajeta z naročnino, se obračuna posebej v skladu s cenikom. Podporne storitve se obračunavajo na podlagi posebnega pisnega dogovora. Ponudnik in stranka ceno storitev razvoja in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti storitev določita na podlagi ocene porabljenega časa in cenika. Če se na zahtevo Stranke podporne storitve izvajajo na lokaciji stranke, bo Ponudnik zaračunal te storitve tudi po dejansko porabljenem času, ki se izrazi kot vsota časa prisotnosti pri stranki. Če se storitve na zahtevo naročnika izvajajo na lokaciji izven Maribora, je stranka dolžna ponudniku povrniti tudi dokumentirane potne stroške in morebitne stroške običajne nastanitve. Ponudnik bo račun za plačilo opravljene podporne storitve izstavila naročniku v roku 3 dni od opravljene podporne storitve, skupaj s specifikacijo storitev in eventualnih stroškov, na katere se račun nanaša. Naročnik poravna svojo obveznost iz naslova zanj opravljene podporne storitve v roku 8 dni od datuma izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun ponudnika.

Neskladnost storitve

Ponudnik bo stranki dobavil storitev skladno s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Jamčevalni zahtevki

Stranka lahko v primeru neskladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve:

 •  zahteva vzpostavitev skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve,
 • zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali
 • odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Odstop od pogodbe

Stranka ima pravico, da prek elektronske pošte ponudnika ali preko spletnega obrazca, ki se nahaja v uporabniškem profilu stranke, v roku 30 dni od plačila storitve, nedvomno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi ji bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Ponudnik bo stranki brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je bil ponudnik obveščen o odločitvi stranke, da odstopa od pogodbe, vrnil kupnino, z uporabo istega plačilnega sredstva, kot ga je stranka uporabila za plačilo storitve.

Obrazec za odstop pogodbe je dostopen v uporabniškem profilu stranke.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po svojih najboljših močeh se trudi izpolnjevati svojo dolžnost, to je vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav lahko naročnik poveže po telefonu ali elektronski pošti.

Pritožba se odda prek elektronske pošte ponudnika.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik bo v petih (5) delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil stranki, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče v Mariboru.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga naročnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) se nahaja tukaj.

Dodatno

Poleg Splošnih pogojev poslovanja se upošteva še Politika zasebnosti.

Veljavnost: 2. 2. 2023

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Preberi več.